Riskutbilning Del 1 och 2

Riskutbildningen är av stor vikt för dig som blivande förare. Den är till för att förbättra körkortstagarens syn på trafiken. Alla körskoleelever måste genomgå denna utbildning då den är en obligatorisk.

Utbildningen är uppdelad i två delar. Den första delen är den teoretiska (Riskettan) som handlar om droger, alkohol samt trötthet i trafiken. Den andra delen i sin tur är den praktiska (Halkan). Halkan innebär säkerhet, körning under särskilda situationer och hastighet som kommer att ligga mot slutet av din utbildningsplan. Anledningen till detta är att det kommer att ställas höga krav på dig, vad angår manövrering av fordonet du kör med. Viktigt är att du kommer ihåg att när det väl är dags för riskutbildningarna, att du tar med dig godtagbar samt giltig legitimation till båda tillfällena.

Riskutbildning Del 1 Personbil – Riskettan

Riskettan som är en teoretisk utbildning varar 3 timmar och tar upp viktiga ämnen som berör olika orsaker som medför risker i trafiken, trötthet samt alkohol-/drogfrågor. Utbildningen handlar om de risker som fokuserar på bilföraren i sig och dessutom ger kunskap om riskfyllda beteenden. Mot slutet av riskettan kommer en diskussion att uppkomma där det pratas om konsekvenser av olika val en person gör, vad som kan komma att öka dessa och hur konsekvenserna går att undvikas.

Vid varje tillfälle då kursen äger rum kommer det att delta mellan 10 till 15 personer, där alla ska ges möjligheten till att ordentligt fördjupa sig i kursens innehåll. Den beräknade längden av kursen är som tidigare nämnt 3 timmar, där det kommer att finnas tillfälle för raster. Efter utbildningen förväntas du ha fått kännedom om följande områden.

 • Regler och lagar för trötthet och rattfylleri.
 • Olycksrisker för olika grupperingar.
 • Konsekvenser av olika beteenden.
 • Hur en förare kan vara påverkad utav stress.
 • Hur du som förare undviker olika situationer.
 • Mobilanvändning inom trafiken.

För att bli godkänd krävs det att du:

 • Kan styrka din identitet med en godkänd och giltig legitimation.
 • Att du är aktiv, diskutera samt kan ta ställning inom olika övningar.

Kurser på svenska, engelska, bosniska, serbiska, kroatiska och teckenspråk

Kursen kommer att bedrivas på olika språk, det vill säga svenska, engelska, bosniska, serbiska, kroatiska samt teckenspråk. Vi kommer även att erbjuda arabiska, turkiska och tyska där vi använder oss utav tolk på plats. För att kunna ge er bäst möjliga förutsättningar och för att ni aktivt ska kunna delta i riskutbildningen, är det nödvändigt att ni förstår ovanstående språk. Det går däremot bra om ni vill ha en egen tolk med er om ni talar ett annat språk än de vi erbjuder.

Riskutbildning Del 2 Personbil – Halkan

Under risktvåan kommer områdena körning under olika situationer, säkerhet samt hasighet att beröras. Kursen är praktiskt lagd och ska ge dig förståelse om de olika riskerna med att köra bil då bland annat väderlaget ser olika ut, olyckssituationer samt beteenden som kan vara farliga för dig och de i din omgivning. Du kommer i och med detta att få prova att köra i olika hastigheter samt förhållanden, där du kommer att undersöka var dina egna och ditt fordons begränsningar är.

Även risktvåan är en obligatorisk kurs. Dessutom är det som vi har nämnt tidigare viktigt att detta moment planeras in mot slutet av kör utbildningen. Anledningen till detta är att det krävs bra kunskaper om att kunna värdera, bedöma samt ha förståelse för olika trafiksituationer. Den säkra manövreringen av fordonet du befinner dig i är också av stor vikt. Kursen kan genomföras på olika platser här i Sverige men väljer du oss på Medinas trafikskola så kommer du att genomföra risktvåan på Olofströms Trafikövningsplats.

När du kommer att genomföra risktvåan så kommer du att få uppleva de olika svårigheterna med att manövrera en bil på bland annat halt väderlag, men även körning under en del andra förhållanden. Kursen ska ge dig en insikt kring att undvika olika risker som kan komma att uppstå vid körning, samt vikten av skyddsutrustning vid eventuella trafikolyckor. I samband med detta kommer du då att få uppleva hur olycksrisken är relaterat till väglag samt hastighet.

Målet med utbildningen är inte att du ska lära dig hur det går att häva en sladd utan du ska få förståelse om alla risker som kan uppträda vid körning, och som kan leda till eventuell sladd. Du ska få en medvetenhet kring att undvika riskfyllda situationer samt ska den ge er en bra självkännedom.

Värt att lägga minnet på:

 • Riskutbildningen hålls mestadels på svenska. Krävs det att en tolk behöver närvara så var god och meddela detta i god tid till oss på Medinas trafikskola.
 • Efter att du har genomfört kursen, kommer trafikövningsplatsens personal att rapportera in ditt intyg till trafikverket. Detta intyg är sedan giltigt i 5 år.
 • KOM IHÅG! Ta med dig en godkänd samt giltig legitimation till riskutbildningen.